НовостиКарта посёлкаФотогалереяИсторияПоссоветПолезная информацияФОРУМ

Приём новостей

Новости, фотографии, слухи, сплетни, видеокомпроматы, жалобы, тайные переписки, восхищения и просьбы о помощи присылайте по адресу:

Ситуация будет изучена,
а результаты станут достоянием гласности

Карта посещений

Устав Харьковской Районной Общественной Организации "Зеленый Гай"

29.11.2008 21:59

Зареєстровано

Харківським районним

управлінням юстиції

Харківської області

 

Свідоцтво № ______________

 

Наказ №__________________

 

від ___________________ 2008 року

 

Начальник

Харківського районного

управління юстиції

Харківської області

 

________________ В.В. Шеїн

 

 

Затверджено

установчими зборами засновників

ХАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ»

 

Протокол № 1 від 02 травня 2008 року

 

За дорученням зборів

 

 

________________ О.О. Бережний

 

 

С Т А Т У Т

 

ХАРКІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  ГРОМАДСЬКОЇ організаціЇ  

«ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ»

  

Харківська область, Харківський район, 2008 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.            ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ» (далі – Організація) є місцевою, добровільною, незалежною, неприбутковою громадською організацією.

1.2.            У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, законами України «Про об'єднання громадян», іншими законодавчими актами України, рішеннями, прийнятими керівними органами Організації, цим статутом.

1.3.            Статут Організації є обов'язковим до виконання всіма її членами.

1.4.            Діяльність Організації розповсюджується на територію Харківського району Харківської області.

1.5.            Повна назва Організації українською мовою – ХАРКІВСЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА організація «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ», скорочена – ХРГО «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ».

1.6.            Організація набуває статусу юридичною особою з дня її реєстрації у відповідних державних органах у встановленому законом порядку. Організація має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банків, печатки, штампи з своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ, бланки, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.7.            Організація може мати у власності кошти та майно, необхідне для здійснення статутної діяльності.

1.8.            Організація набуває право власності на майно та кошти, передані їй засновниками, членами або державою у встановленому законодавством порядку, пожертвувані громадянами, підприємствами, установами та організаціями, отримані у вигляді вступних і членських внесків, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів, отриманих від вступних, членських та інших внесків, пожертв, надходжень від господарської діяльності, незабороненої неприбутковим організаціям, від діяльності госпрозрахункових установ, підприємств і організацій, що засновані Організацією.

1.9.            Організація може мати у власності будинки, споруди, інші приміщення житлового та нежитлового фонду, що збудовані, придбані за власні кошти, подаровані, отримані від органів місцевої влади.

1.10.        Організація може мати у власності устаткування, інструменти, машини, механізми, акції та інші цінні папери, майно, яке необхідне для матеріально-технічного забезпечення діяльності Організації, майно культурно-просвітницького і оздоровчого призначення.

1.11.        Грошові кошти витрачаються на виконання статутних завдань та на утримання штат­ного апарату Організації.

1.12.        Організація створена та діє на принципах добровільності, законності, гласності, самоврядування, колективного керівництва, виборності всіх його керівних органів, звітності перед членами Організації, рівноправності своїх членів. Організація самостійно визначає напрямки своєї фінансово-господарської діяльності та не має на меті отримання прибутку з ціллю його подальшого розподілу між членами організації.

1.13.        Місцезнаходження Правління (юридична адреса) Організації: Харківська область, Харківський район, с.м.т. Високий, вул. Театральна, 5-а, кв. 15.

 

2.      МЕТА, ЗАДАЧІ ТА МЕТОДИ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

2.1.            Метою створення та діяльності Організації є всебічний захист прав та законних інтересів членів Організації, які поділяють та підтримують своїми діями мету та задачі роботи Організації, а також участь у реалізації природоохоронних та правозахисних програм.

2.2.       Основні задачі Організації:

2.2.1.      участь у розробці та реалізації програм сталого розвитку, збереження екологічних ресурсів, чистого навколишнього середовища, ліквідації наслідків екологічних катастроф, програм контролю за екологічною чистотою випуску продукції, зокрема продуктів харчування;

2.2.2.      участь в  благоустрої територій, на яких розташовані водойми, якими користуються для рибальства члени Організації, а саме: будівництво доріг, ліній електромереж, пляжів, водопостачання та водовідведення, - шляхом замовлення робіт проектним та будівельним підприємствам і організаціям, які мають відповідні ліцензії;

2.2.3.      сприяння еволюційному гармонічному розвитку суспільства в умовах економного використання ресурсів Землі та збереження навколишнього середовища в стані екологічної рівноваги;

2.2.4.      участь у науково-дослідних і пошукових роботах, спрямованих на розробку нових технологій і таких видів діяльності людини, що не мають прямого руйнівного впливу на морально-психологічне і фізичне здоров'я людини, навколишнє середовище, суспільні відносини;

2.2.5.      участь у розробці нових освітніх програм з екології, медицині та ін., популяризації результатів наукових досліджень учених Харківського регіону;

2.2.6.      участь у розробці і впровадженні нових енергозберігаючих, природоохоронних, інформаційних і соціальних технологій, гуманних щодо природи та здоров’я людини принципів підприємництва;

2.2.7.      сприяння невикористанню зброї масового знищення;

2.2.8.      участь у догляді та турботі, оздоровленні, соціальному захисті людей, постраждалих від наслідків екологічних катастроф (Чорнобильської, інших);

2.2.9.      сприяння гуманізації освітнього, підприємницького процесу, сімейних, виробничих і суспільних відносин;

2.2.10.  сприяння зеленому туризму, туризму в екологічно чистих і безпечних районах;

2.2.11.  пропаганда здорового способу життя, вживання екологічно чистих продуктів, профілактика шкідливих звичок, правопорушень;

2.2.12.  вивчення стану здоров'я, захворюваності різними захворюваннями, пов΄язаними з екологією;

2.2.13.  участь у проведенні складних громадських експертних екологічних оцінок;

2.2.14.  допомога у захисті честі, гідності та ділової репутації членів Організації;

2.2.15.  сприяння соціальному підприємництву у Харківському районі Харківської області;

2.2.16.  сприяння отриманню у власність або в оренду членам Організації та їх сімей земельних ділянок для ведення садівництва, городництва, для вирощування сільськогосподарських культур для власних потреб;

2.2.17.  фінансова підтримка членів Організації і їхніх родин у випадках:

2.2.17.1.          проведення ними соціально значимих наукових досліджень,

2.2.17.2.          тривалої роботи в організації на волонтерських засадах,

2.2.17.3.          хвороби чи смерті члена організації або його родича,

2.2.17.4.          необхідності занять фізичною культурою і спортом для зміцнення і відновлення здоров'я, оздоровлення на курортах і в санаторіях,

2.2.17.5.          скрутного матеріального стану;

2.2.17.6.          для підвищення кваліфікації, навчання різним спеціальностям, іноземним мовам, лікування і реабілітації;

2.2.18.  сприяння захисту інтересів членів Організації всіма наявним способами, передбаченими чинним українським законодавством.

2.2.19.  Організація може здійснювати інші види діяльності на безприбутковій основі, які не заборонені законодавством України.

 

2.3.       Основні методи досягнення мети та виконання задач організації:

2.3.1.      в установленому законом порядку участь у створенні теле- і радіопередач, веб-сайтов, електронних баз даних, періодичних друкованих видань, «гарячих» ліній, інформаційних служб, бібліотек, громадських рад, лабораторій, консультативних пунктів, телефонів довіри, наукових центрів;

2.3.2.      участь у проведенні медіа-кампаній, форумів, конгресів, симпозіумів, конференцій, з'їздів, нарад, семінарів, шкіл передового досвіду, круглих столів, прес-конференцій, лекцій, тренінгів, акцій, конкурсів, виставок, курсів підвищення кваліфікації та ін.;

2.3.3.      збір, вивчення і аналіз інформації, що стосується кількісних і якісних показників впровадження  нових природоохоронних програм, програм «зеленого туризму»;

2.3.4.      фінансування чи допомога у пошуку фінансування для стажувань, поїздок в інші міста і країни;

2.3.5.      сприяння реалізації програм безупинного виховання та освіти;

2.3.6.      робота в області освіти, науки, культури, екології, спорту, оздоровлення, соціального захисту;

2.3.7.      співробітництво з аналогічними організаціями в містах-побратимах, в Україні та за кордоном;

2.3.8.      сприяння проведенню спільних наукових досліджень з кафедрами університетів, академій, науково-дослідними інститутами.

2.3.9.      Всі дії за всіма напрямками діяльності Організації виконуються на некомерційній основі, або доручаються заснованим Організацією комерційним структурам чи іншим комерційним структурам та підприємцям, з якими Організація уклала відповідні угоди, які самостійно сплачують податки на прибуток і звітують перед державними органами, які контролюють сплату податків.

 

3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

 

3.1.            Організація побудована на засадах фіксованого членства, яке може бути дійсним чи асоційованим.

3.2.            Членами Організації можуть бути повнолітні громадяни України, іноземні громадяни або особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних засадах та безпосередню беруть участь у виконанні задач Організації, визнають і виконують вимоги цього Статуту, цільових програм, концепцій Організації, угод, підписаних керівництвом Організації.

3.3.            Члени Організації мають право брати участь у будь-яких інших громадських, політичних, релігійних та ін. організаціях, статутна діяльність яких не суперечить даному Статуту.

3.4.            Дійсні члени Організації:

3.4.1.      беруть участь у Загальних Зборах Організації і мають право голосу при голосуванні по всіх пунктах порядку денного Загальних Зборів;

3.4.2.      це всі засновники Організації, якщо вони в письмовій формі не заявлять Голові Правління про своє рішення вийти з членів Організації чи стати її асоційованими членами.

3.5.            Асоційовані члени Організації:

3.5.1.      це всі фахівці, що прийняті на роботу в Організацію за трудовою угодою чи договором підряду для виконання визначеного обсягу робіт (подача заяви про прийняття в члени Організації при цьому не обов'язкова);

3.5.2.      це також всі, хто заявив в письмовій формі (заява на ім'я Голови Правління) про своє бажання вступити в асоційовані члени Організації та отримав на це згоду Голови Правління та/або Загальних Зборів;

3.5.3.      мають право дорадчого голосу під час Загальних Зборів.

3.6.            При вступі в члени Організації кандидат подає заяву на ім'я Голови Правління Організації, у якої вказує бажаний вид членства – дійсне або асоційоване. Для зміни одного виду членства на інший також необхідно подати заяву на ім'я Голови Правління.

3.7.            Рішення про прийом до членів Організації приймає Голова Правління, потім це рішення повинне бути підтверджене черговими Загальними Зборами. Прийнятим у члени організації вважається кандидат, за який проголосувала проста більшість дійсних членів Організації, що присутня на Загальних Зборах.

3.8.            Інші особливості статусу почесного члена визначаються Положенням про почесних членів Організації, що приймаються Правлінням і затверджується Загальними Зборами.

3.9.            Члени Організації мають право:

3.9.1.      одержувати інформацію про роботу Організації;

3.9.2.      вибирати і бути обраними до складу керуючих і контролюючих органів Організації;

3.9.3.      вносити на розгляд Правління будь-які питання, пов'язані з діяльністю Організації;

3.9.4.      вживати заходів щодо виконання прийнятих Правлінням або Загальними Зборами рішень;

3.9.5.      самостійно визначати ступінь своєї участі в роботі над проектами Організації, визначати і змінювати вид свого членства; вийти з членів Організації;

3.9.6.      користатися усіма формами допомоги Організації;

3.9.7.      вносити свій інтелектуальний, майновий чи будь-який інший внесок в Організацію;

3.9.8.      голосувати при прийнятті рішень Організації;

3.9.9.      бути представником Організації на з'їздах, конференціях, виставках, семінарах у рамках делегованих їм повноважень Загальними Зборами, Головою Правління і цим Статутом.

3.10.        Члени Організації зобов'язані:

3.10.1.  розділяти мету, задачі і методи роботи Організації та її Правління;

3.10.2.  поважати права і законні інтереси інших членів Організації;

3.10.3.  вчасно виплачувати вступні і членські внески, якщо вони будуть призначені   Правлінням або Загальними Зборами;

3.10.4.  своєю роботою поширювати ідеї Організації, залучати інших до роботи;

3.10.5.  у разі потреби надавати посильну допомогу іншим членам Організації;

3.10.6.  брати участь у виконанні задач Організації.

3.11.        Вихід із членів Організації здійснюється:

3.11.1.  добровільно - на підставі заяви, поданої на ім'я Голови Правління;

3.11.2.  при ліквідації Організації;

3.11.3.  на підставі мотивованого рішення Голови Правління, якщо члени Організації порушують даний Статут діями, що підривають авторитет Організації.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1.            Керівними та контролюючими органами Організації є:

4.1.1.      Загальні Збори;

4.1.2.      Правління;

4.1.3.      Контрольно-Ревізійна Комісія (далі – КРК).

4.2.            Загальні Збори:

4.2.1.      є вищим керівним органом Організації;

4.2.2.      скликаються не менше одного разу на рік;

4.2.3.      визначають основні напрямки діяльності Організації;

4.2.4.      затверджують зміни і доповнення до Статуту, нову редакцію Статуту;

4.2.5.      обирають Голову Правління, його заступників, Голову та членів КРК;

4.2.6.      заслуховують щорічні звіти Голови Правління, керівників підрозділів Організації;

4.2.7.      затверджують кандидатури нових членів Організації за поданням Голови Правління;

4.2.8.      приймають рішення про ліквідацію або реорганізації Організації за поданням  Голови Правління або членів Організації;

4.2.9.      приймають рішення про введення або скасуванні членських і вступних внесків, порядок їх виплати.

4.3.           Порядок скликання і проведення Загальних Зборів визначається Головою Правління.

4.4.           Усі дійсні члени Організації повинні бути попереджені про проведення Загальних Зборів не менш чим за 10 днів.

4.5.           Позачергові Загальні Збори можуть бути проведені з ініціативи:

4.5.1.      Голови Правління;

4.5.2.      3/4 усіх дійсних членів Організації.

4.6.           Загальні Збори вважаються легітимними, якщо в них беруть участь Голова Правління або його представник за довіреністю і не менш 50 % усіх дійсних членів Організації.

4.7.           На Загальних Зборах мають право бути присутнім члени Організації, а також запрошені (кандидати в члени Організації, представники ЗМІ, учені, представники державної влади й ін.).

4.8.           Усі питання на Загальних Зборах зважуються простою більшістю голосів, а за пропозицією Голови Правління або 1/3 усіх присутніх на Зборах проводиться закрите голосування. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту або про припинення діяльності Організації приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

4.9.           Рішення Загальних Зборів обов'язкові до виконання всіма членами Організації.

4.10.       Кожен дійсний член Організації на Загальних Зборах має один голос, голосує від свого чи імені або доручає голосувати від свого ім’я іншому дійсному члену Організації за відповідно оформленою довіреністю.

4.11.       У випадку, якщо всі питання порядку денного відомі заздалегідь і сформульовані у виді спеціальної анкети, дійсний член Організації може заповнити цю анкету і передати її Голові Правління до початку Загальних Зборів. У цьому випадку його голос враховується при голосуванні з усіх питань порядку денного, а він вважається присутнім на Зборах.

 

4.12.       Поточною роботою Організації керує Правління, до складу якої входять: Голова Правління та його Заступник (або Заступники), якщо він (вони) обрані Загальними Зборами. Правління обирається на 5 років. Засідання Правління проводяться не менше двох разів на рік. Засідання Правління скликаються його Головою. Рішення при голосуваннях на засіданнях Правління приймаються простою більшістю голосів, а якщо голосів «за» та «проти» рівна кількість, голос Голови Правління є вирішальним. Правління:

4.12.1.       забезпечує єдність дій усіх підрозділів Організації;

4.12.2.       розпоряджається використанням майна і коштів Організації;

4.12.3.       приймає рішення про прийняття в організацію нових членів, про припинення діяльності Організації;

4.12.4.       щорічно звітує про роботу Організації перед Загальними Зборами;

4.12.5.       затверджує цільові програми Організації, Положення про почесних членів Організації, про структурні підрозділи Організації;

4.12.6.       приймає рішення про надання матеріальної допомоги членам Організації;

4.12.7.       підзвітне Загальним Зборам.

 

4.13.        Голова Правління:

4.13.1.       обирається Загальними Зборами терміном на 5 років;

4.13.2.       займає посаду з дня свого обрання;

4.13.3.       забезпечує єдність дій усіх підрозділів Організації;

4.13.4.       діє без якого-небудь доручення, на підставі даного Статуту, укладених від імені Організації угод і діючого законодавства України;

4.13.5.       призначає і пропонує на затвердження Загальними Зборами кандидатур Заступника (Заступників), Голови та членів КРК;

4.13.6.       приймає на роботу штатних співробітників Організації, укладає трудові угоди від імені Організації;

4.13.7.       затверджує штатний розклад Організації та її структурних підрозділів;

4.13.8.       розпоряджається використанням майна і коштів Організації, відкриває та закриває банківські рахунки, виготовляє та знищує печатки та штампи Організації;

4.13.9.       всі обов’язки та повноваження за пп. 4.13.6-4.13.8 може доручити Директору наказом, а не виконувати особисто;

4.13.10.   щорічно звітує про роботу Організації перед Загальними Зборами;

4.13.11.   затверджує цільові програми Організації, Положення про почесних членів Організації, про структурні підрозділи Організації;

4.13.12.   представляє Організацію на офіційних зустрічах, з представниками державної влади, у суді;

4.13.13.   приймає рішення про прийняття в організацію нових членів, про припинення діяльності Організації;

4.13.14.   представляє Організацію на наукових форумах, на офіційних зустрічах із представниками державної влади, у суді;

4.13.15.   укладає договори від імені Організації; при необхідності дає довіреності на укладання угод, проведення банківських операцій, здійснення юридичних дій від імені Організації його членам;

4.13.16.   приймає рішення про надання матеріальної допомоги членам Організації.

 

4.14.       Заступник(и) Голови Правління:

4.14.1.       обирається (обираються) Загальними Зборами за поданням Голови Правління;

4.14.2.       може (можуть) виконувати ті ж дії, що і Голова Правління за письмовим дорученням (довіреністю) або наказом Голови Правління;

4.14.3.       діє (діють) без доручення у випадку хвороби чи смерті Голови Правління; у цьому випадку має (мають) усі права й обов'язки Голови Правління;

4.14.4.       підзвітний (підзвітні) Голові Правління, Загальним Зборам.

 

4.15.       Голова та члени КРК:

4.15.1.       обираються Загальними Зборами у кількості від одного до трьох осіб;

4.15.2.       контролюють дотримання положень даного Статуту, відповідність прийнятих рішень Правління, Загальних Зборів чинному законодавству України;

4.15.3.       при необхідності готують звіт на ім'я Голови Правління, для Загальних Зборів;

4.15.4.       підзвітні Загальним Зборам;

4.15.5.       діяльність КРК координує Голова КРК.

 

4.16.       До складу Організації можуть входити структурні підрозділи, робота яких регламентується окремими Положеннями, затвердженими Головою Правління і Загальними Зборами.

4.17.       У випадку, якщо в Положенні про Відділи, Клуби, Департаменти, інші структурні підрозділи є пункти, що або змінюють структуру Організації, її мету та задачі, таке Положення підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку як нова редакція статуту Організації.

 

5. МАЙНО І КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

5.1.            Організація може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення статутної діяльності. Кошти та майно Організації формуються у встановленому порядку за рахунок:

5.1.1.  коштів та майна, що надходять безоплатно, у виді безповоротної фінансової  допомоги або добровільних пожертвувань;

5.1.2.   грантів донорських організацій;

5.1.3.  державного фінансування цільових програм Організації при виконанні соціального замовлення;

5.1.4.   пасивних прибутків;

5.1.4        вступних і членських внесків (якщо такі встановлять Загальні Збори);

5.1.5.  надходжень від видавничої діяльності та реалізації сувенірної продукції, яка пропагує діяльність Організації, якщо ціна таких послуг є нижчою за звичайну.

5.2.            Кошти та майно Організації, отримані в результаті господарської діяльності, не можуть бути розділені між її членами і направляються винятково на виконання її цілей і задач, що передбачені цим Статутом.

5.3.            Організація також має право на майно та кошти, отримані в результаті господарської діяльності створених (заснованих) нею госпрозрахункових установ, організацій та підприємств.

5.4.            Організації, установи та підприємства, створені Організацією, ведуть оперативний і бухгалтерський облік, надають органам статистичного обліку статистичну звітність.

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У СТАТУТ

 

6.1.Зміни і доповнення до Статуту вносяться рішенням Загальних Зборів Організації.

6.2.            Зміни та доповнення або нову редакцію статуту затверджує (підписує) Голова Правління.

6.3.            Всі дії по реєстрації, перереєстрації статутних документів, надання відомостей про зміни, що сталися, до органів статистики, податкової інспекції, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування надає Голова Правління та/або Директор Організації.

6.4.            Зміни і доповнення до Статуту реєструються Організацією в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

7.      ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

7.1.            Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2.            Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів.

7.3.            Ліквідація Організації та призначення Ліквідаційної Комісії здійснюється за рішенням Загальних Зборів або за рішенням суду.

7.4.            З дня призначення Ліквідаційної Комісії до неї переходять повноваження по керівництву майном та коштами  Організації.

7.5.            Ліквідаційна комісія в тритижневий термін з моменту її призначення друкує ін фор­мацію про ліквідацію Організації в засобах масової інформації з визначенням термінів представлення заяв кредиторами і дебіторами, оцінює наявне майно Організації, розраховується з державним і місцевим бюджетом, робітниками та службовцями Організації, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органа, який призначив ліквідаційну комісію.

7.6.            Майно та кошти Організації у випадку її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання її статутних цілей та задач, на благодійні цілі, передаються (перераховуються) іншій громадській організації з аналогічною статутною діяльністю, або, за рішенням суду, перераховуються до державного бюджету.

7.7.            Організація вважається ліквідованою з моменту її виключення з державного реєстру.